Izračunajte ERP

HAKOM (Hrvatska agencija za poštu i elektroničke komunikacije) kod podnošenja zahtjeva za izdavanje dozvole za uporabu radiofrekvencijskog spektra u amaterskoj službi zahtjeva izračunavanje i upis stvarno izračene snage za svaki frekvencijski opseg. U odgovarajuća polja na obrascu potrebno je upisati efektivno izračenu snagu u vatima (ERP) koja ovisi od snage i frekvencije odašiljača, vrste, duljine i gubitaka u kabelu, a zatim i od dobiti antene u dB.

Ovaj iznimno jednostavan i funkcionalan ERP kalkulator izradio je kolega Milivoj Bartoš – 9A5ANB. Vrijednosti dobivene izračunom možete prepisati ili ispisati na papir i priložiti uz zahtjev.
ERP Kalkulator